Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Hatályos 2016. december 2-től

 

A http://marketingdns.hu weboldal üzemeltetőjének és az Adatkezelőnek a neve:
dr. Fekete Andrea egyéni vállalkozó
Az üzemeltető és Adatkezelő székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 6. III. 11/a
Az Adatkezelő elérhetősége, a felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info(kukac)marketingdns.hu
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-108458/2016

A tárhely-szolgáltató neve: EVOLUTIONET Kft
A tárhely-szolgáltató címe: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@evolutionet.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: http://domain-tarhely.net/

 

Tartalom:

 1. Bevezetés
 2. Az Adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak
 3. Az Adatvédelemmel kapcsolatos általános tájékoztatás
 4. Az adatkezelés módja
 5. További adatkezelési tudnivalók – Cookie
 6. Adatbiztonság
 7. Jogorvoslati lehetőségek
 8. Alkalmazandó jog

1.     Bevezetés

A http://marketingdns.hu dr. Fekete Andrea egyéni vállalkozó (székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 6. III. 11/a; a Vállalkozó nyilvántartási száma: 43126105, adószám: 76834404-1-41, elérhetőség: Tel.: 06/305004633, E-mail: info@marketingdns.hu Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-108458/2016) (a továbbiakban: Vállalkozó) által működtetett honlap (továbbiakban: Weboldal). A Vállalkozó az adatkezelője minden olyan személyes adatnak, amelyet a honlapon regisztrálók, illetve a Vállalkozóval kapcsolatba lépni kívánók (továbbiakban: Felhasználók) a Weboldalon önként, a Kapcsolati űrlap kitöltésével és/vagy a hírlevélre való feliratkozás során megadnak.
A jelen tájékoztató 5. pontjában Vállalkozó eleget tesz a Weboldalt felkeresők, azon tallózók cookie-kkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének is.

A Vállalkozó olyan adatkezelő, amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, az adatokon végzett műveleteket vagy műveletek összességét, így az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, továbbítását, törlését és megsemmisítését, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozását végzi.

A Vállalkozó kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelyhez a Kapcsolati űrlap kitöltésével a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődők, amelyhez a hírlevélre feliratkozók előzetesen és önkéntesen a hozzájárulásukat adták.

A Felhasználó a regisztrációjakor jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a személyes adatait, a hírlevél küldéssel összefüggésben, a jelen jogi nyilatkozatban leírtak szerint gyűjtse, kezelje, tárolja és a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozóknak továbbítsa.

A Felhasználó kérelmére indult bírósági vagy hatósági eljárásban, az eljárás lefolytatásához szükséges, a Felhasználó kérelmére indult más ügyben pedig az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

A Vállalkozó elkötelezett a Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja

Vállalkozó, mint Adatkezelő kijelenti, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismer el, és nyilatkozik arról, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok jelen tájékoztató 8. pontjában találhatók.

Vállalkozó felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a nem ért egyet a jelen tájékoztatóban leírtakkal, ne használja a http://marketingdns.hu weboldalt. Amennyiben a Felhasználónak az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, az alábbi elérhetőségeken tud a Vállalkozóval kapcsolatba lépni:
info(kukac)marketingdns.hu, 06/305004633

A Vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására.

Az Adatvédelmi tájékoztató érvényes jogi nyilatkozata bármikor megtekinthető a http://marketingdns.hu/newsletter/adatkezelesi-tajekoztato címen.

2.     Az Adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3.     Az Adatvédelemmel kapcsolatos általános tájékoztatás

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvényi felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.     Az adatkezelés módja

Vállalkozó kijelenti, hogy különleges adatokat semmilyen körülmények között nem kér be a Felhasználótól, és nem tart nyilván.

A Vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amelyről Vállalkozó külön értesíti a Felhasználót.

Adatvédelmi okokból a feltöltött személyes adatokat a Vállalkozó a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatással összefüggésbe nem hozható harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, azokat nyilvánosságra nem hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Vállalkozó jogszabályi kötelezettsége.

Vállalkozó felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy csak saját személyes adatait adja meg a hírlevélre feliratkozáskor. 

4.1.     Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Felhasználó a hírlevélre való regisztrációja során előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a megadott elektronikus elérhetőségeken (E-mail) közvetlen megkereséssel, gazdasági reklámokat is tartalmazó hírlevelet küldjön számára. A hírlevél kiküldése a Vállalkozó Weboldaláról történik A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható.

Előfordulhat, hogy egyes Felhasználók, a megadott adataiktól, illetve aktivitásuktól függően más és más hirdetést, illetve hírlevelet kapnak.

Az adatkezelés célja: A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben aktuális információk (pl. szakmai tanulmányok, tippek, újdonságok, akciók), elektronikus hirdetések, közvetlen megkeresés módszerével gazdasági reklámok célzott küldése.

Kezelt adatok köre: név, E-mail cím

Érintettek köre: a hírlevél címlistájába feliratkozó Felhasználó

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes, előzetes és kifejezett hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a Weboldalon történő regisztrációjakor tesz meg a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával. (2001. évi CVIII. tv. 13/A.§ (4) bekezdés, 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés, 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a) pontja)

Az adatkezelés időtartama: a Vállalkozó által történő Weboldal üzemeltetéséig, valamint a Felhasználónak a hírlevél levelezőlistáról való törlése iránti kérelme alapján az adat törléséig. A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi adatok nem visszanyerhetőek, de konkrét adat megadásakor a  leiratkozás bizonyítható. A Szolgáltatás megszűnése, illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetése egyúttal azt jelenti, hogy a Felhasználó a továbbiakban nem kap hírlevelet. Ez a Szolgáltatás megszűnését, illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetését követően legkésőbb 72 óra elteltével lép életbe.

Adathelyesbítési és törlési lehetőség: A hírlevélre feliratkozást megerősítő automatikus E-mailben szereplő, valamint minden hírlevél alján megtalálható, a leiratkozást és az adatmódosítást biztosító hivatkozásra kattintva, és ezzel a Weboldalra navigálva módosíthatja adatait, illetve törölheti regisztrációját.  Ha valami oknál fogva ez a módszer nem működik, akkor az info(kukac)marketingdns.hu-ra küldött E-mailben is kérheti a módosítást vagy törlést. Az adatmódosítás, illetve a törlés annak elmentését, a Felhasználói E-mail átvételét követően legkésőbb 72 óra elteltével lép életbe attól függően, hogy a Felhasználó a weboldalon vagy közvetlen E-mailben kérte azt.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: a személyes adatokat csak a Vállalkozó kezeli. Adatvédelmi okokból a feltöltött személyes adatokat a Vállalkozó a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatással összefüggésbe nem hozható harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, azokat nyilvánosságra nem hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Vállalkozó jogszabályi kötelezettsége. A hírlevél küldésével összefüggésben Vállalkozó jogosult az adatokat Adatfeldolgozás céljából továbbítani a vele szerződéses viszonyban álló

A hírlevél küldéssel összefüggésben történő adatkezeléshez a Vállalkozó Adatvédelmi nyilvántartási száma:
NAIH-108458/2016

4.2.     Adatfeldolgozás

Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

A Felhasználó személyes adatait Vállalkozó az alábbi szolgáltatótól bérelt tárhelyen tárolja:  EVOLUTIONET Kft. (Székhely. 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Cg. 02-09-075023 Tel.: +36 30 401 1408, E-mail: info@evolutionet.hu)

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, E-mail cím

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a Weboldalon hírlevélre feliratkozó Felhasználók

Az adatfeldolgozás célja: a Vállalkozó weboldalán hírlevélre feliratkozó Felhasználók személyes adatainak rögzítése, tárolása, valamint a feliratkozóknak szóló hírlevél címzettekhez való eljuttatása érdekében.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a hírlevélre feliratkozáskor, az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tesz meg (2001. évi CVIII. tv. 13/A.§ (4) bekezdés, 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés, 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a) pontja)

Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a weboldal a Vállalkozó által történő üzemeltetéséig, vagy a Felhasználó adatainak törlése iránti kérelme alapján az adat törléséig.

Kapcsolattartás biztosítására irányuló adatfeldolgozás

A Felhasználó és a Vállalkozó közötti kommunikáció biztosítása érdekében adatfeldolgozást a Vállalkozóval szerződéses viszonyban álló, az elektronikus levelezéshez tárhelyet biztosító EVOLUTIONET Kft. (Székhely. 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Cg. 02-09-075023 Tel.: +36 30 401 1408, E-mail: info@evolutionet.hu)

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: Név, E-mail cím

Az adatfeldolgozással érintettek köre: A Vállalkozóval az info(kukac)marketingdns.hu E-mail címen vagy közvetlen a Weboldalon a Kapcsolati űrlap segítségével, elektronikus úton kommunikáló Felhasználók

Az adatfeldolgozás célja: A Felhasználó és a Vállalkozó közötti kapcsolatfelvétel, a Vállalkozó által biztosított szolgáltatások igénybevételével összefüggésben lévő kommunikáció lebonyolítása.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Felhasználó hozzájárulása, amelyet az info(kukac)marketingdns. címre történő E-mail küldéssel, vagy a Kapcsolati űrlap kitöltésével ad meg  (2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a) pontja)

Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a weboldal a Vállalkozó által történő üzemeltetéséig, vagy a Felhasználó adatainak törlése iránti kérelme alapján az adat törléséig.

Hírlevél küldésével összefüggő adatfeldolgozási tevékenység

A Vállalkozó a Felhasználó a hírlevélre történt feliratkozáskor megadott nevét és E-mail címét az elektronikus hírlevelek Felhasználóhoz való eljuttatása céljából a Vállalkozó, mint adatkezelő a vele szerződéses viszonyban álló EVOLUTIONET Kft. (Székhely. 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Cg. 02-09-075023 Tel.: +36 30 401 1408, E-mail: info@evolutionet.hu) által biztosított tárhelyen keresztül juttatja el a Felhasználóhoz.

Az adatfeldolgozás célja: a Vállalkozó által készített, gazdasági reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek eljuttatása a Felhasználóhoz.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a hírlevélre feliratkozáskor, jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tesz meg. (2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés)

Az adatfeldolgozás  időtartama: Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a hírlevélküldésben. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett E-mail címét a hírlevél küldés időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

5.     További adatkezelési tudnivalók

5.1.Cookie

A honlapok az oldalak megfelelő működése, az alapvető (az oldalt működtető cég által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges) és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, a statisztikák képzése érdekében u.n. cookie-kat, azaz “sütiket” használnak.

A cookies, azaz „sütik” kis szövegfájlok, melyeket a honlapok az oldalaikra Felhasználók számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. Segítségükkel a weboldalak bizonyos ideig megjegyzik a felhasználók műveleteit és személyes beállításait (pl. a Felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a weboldal megjelenítésével kapcsolatos többi, egyedi beállítást), így a felhasználóknak nem kell azokat újra megadniuk minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra ellátogatnak, vagy az egyik lapról egy másikra navigálnak át. A cookie használatával a weboldalak üzemeltetői statisztikai jellegű információt is gyűjtenek a honlap Felhasználóiról.

A cookie-k („sütik”) nem tartalmaznak személyes adatokat, és nem alkalmasak az egyéni Felhasználó azonosítására. A cookie-k („sütik”) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a Felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie („süti”) a weboldal bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a Felhasználó számítógépén.

A cookies, azaz „sütik” fajtái:

Ideiglenes cookie: A „sütik” ezen fajtájára jellemző, hogy elsősorban az adatvesztés megakadályozására alkalmazzák, és érvényességi idejük a munkafolyamat végén lejár, vagy az internet böngésző bezárásával törlődnek a Felhasználó számítógépéről. Ezek a cookie-k általában nélkülözhetetlenek a weboldal alapvető funkcióinak használatához (pl. „bevásárló kosár” kezelése).

Tartós vagy mentett cookie: Ezen cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett „sütik” a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket. Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a Felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan információkat, amelyekkel a Felhasználó egyértelműen beazonosítható, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására szolgálnak. Ezen típusú cookie-k élettartama változó.

Cookie-k a szerint is csoportosíthatók, hogy az adott weboldal maga alkalmazza (lsd. belső cookie) vagy a weboldalról külső forrásból, más szolgáltató által megadott kódok kerülnek a Felhasználó gépére (külső cookie).

Külső cookie-kat használ pl. a személyre szabott, érdeklődésen alapuló u.n. remarketing. A weboldal korábbi Felhasználói számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg hirdetések.

5.2.A Weboldal által használt saját, belső cookie-k

A Vállalkozó Weboldala által, az egyénre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén elhelyezett „sütiket” a rendszer a későbbi látogatás során „visszaolvassa”. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett „sütit”, a „sütit” kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik használatának célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése. Az előbbieken túlmentően a Weboldalon történt látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a Weboldal üzemeltetése, webanalitikai mérések elvégzése, statisztikák készítése.

A Weboldal alján található, következő tartalmú üzenetnél nyilatkozhat a látogató a sütik használatával kapcsolatban: „Tájékoztatjuk, hogy a honlapon a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával Ön tudomásul veszi a tájékoztatásunkat.”. A Felhasználó a „Tudomásul veszem” gombra kattintva nyilatkozhat, vagy – ha a sütik használatával nem ért egyet – az oldal bezárásával befejezheti a böngészést. A „Részleteket itt talál” gomb megnyomásával az Adatkezelési tájékoztató oldalára jut el a Felhasználó.

A 2015. október 1-vel életbe lépett, a cookie-k használatára vonatkozó EU szabályozás szerint a „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, a „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és a „biztonsági cookie-k” esetében nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől, mivel használatuk kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása, amely elengedhetetlenül fontos a Felhasználók kiszolgálásához.

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat a Vállalkozó.

A weboldal által használt sütik:

ct_cookies_test és PHPSESSIONID: ezekkel a cookie-kkal azonosítja be a Felhasználót a rendszer, miközben a weboldalon böngészik. A weboldalon belül másik oldalra történő váltáskor megőrzi a beállításokat. Nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a weboldalon a Felhasználó böngésszen. Amint bezárja a weboldalt, ezek a cookie-k törlődnek.

ct_timestamp és  ct_checkjs: a weboldal antispam és biztonsági bővítményei használják. 1 nap után törlődnek.

Az érintettek jogai a cookie, „süti” használatával kapcsolatban:

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a „sütik” alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menüpont alatt, a cookie, süti vagy nyomkövetés kiválasztásával van lehetőség.

5.3. Külső szolgáltatók naplózással és cookie-val kapcsolatos adatkezelése

A Weboldal html kódja a Vállalkozótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Vállalkozó felhívja a Weboldal Felhasználóinak figyelmét arra, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A Vállalkozó weboldalán a Google analytics által használt cookie-k és tárolásuk időtartama:

_utma: a Felhasználó és a felkeresett oldal beazonosítása – az utolsó látogatáshoz képest 2 évig tárolódik

_utmz: azt rögzíti, hogy a Felhasználó hogyan érte el a weboldalt – az utolsó látogatáshoz képest 6 hónapig tárolódik

A Weboldal Felhasználói számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A Vállalkozó és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

A webauditálási célú és a Weboldal Felhasználói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, a weboldalak látogatásával elfogadja a Felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A http://marketingdns.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google.com/analytics/ és a  http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A Weboldal Felhasználóinak követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kezelnek cookie-t: Google AdWords (lsd. google.com/adwords) és Facebook (lsd. facebook.com).

A Google AdWords és a Facebook partnerszolgáltatók ún. remarketing segítségével személyre szabott hirdetéseikkel elérhetik a Vállalkozótól független más weboldalakon is azokat a személyeket, akik korábban felkeresték a Vállalkozó Weboldalát.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A Facebook „Adatkezelési szabályzata” a  http://www.facebook.com/about/privacy címen érhető el.

6.    Adatbiztonság

Az adatbiztonság érvényesülésének követelménye az Info tv. egyik lényeges alapelve, amelynek érvényre juttatását a Vállalkozó mindenekelőtt szem előtt tartja. A Vállalkozó az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelően ésszerű intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés és megsemmisülés ellen.

A Vállalkozó a Felhasználó rögzített adatait 3. személy részére jogosulatlanul nem adja ki. Vállalkozó a törvénybe foglalt kötelező előírásokat az adatok bizalmasságának, sértetlenségének, és a rendelkezésre állásának szervezési (humán, jogi), és technikai (fizikai, logikai) védelmével valósítja meg.

7.     Jogorvoslati lehetőségek 

Jelen pontban ismertetett adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati kérelmeket a Vállalkozó fogadja.

 • Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve személyes adat helyesbítése iránti kérelem

A Felhasználó az Info tv. 14.§-ának megfelelően tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését is. Az erre irányuló kérelmet a Vállalkozó postai, illetve elektronikus elérhetősége útján írásban fogadja. A Felhasználó kérelmére a Vállalkozó tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről. A Vállalkozó a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes abban az esetben, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a Vállalkozó költségtérítést állapít meg.

Ha az adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, a Felhasználó az Info tv. 14.§-a alapján kérheti adatainak helyesbítését az info(kukac)marketingdns.hu E-mail címen, vagy a hírlevelek alján található „adatmódosítás” hivatkozásra kattintva.

 • Zárolás és megjelölés

A Vállalkozó zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Vállalkozó megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 • Személyes adat törlése iránti kérelem

Vállalkozó a személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes, továbbá ha a Felhasználó azt az Info tv. 14.§ c.) pontja alapján kéri, ha az hiányos vagy téves (és ezen állapot jogszerűen nem orvosolható), illetőleg ha az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelte el. Felhasználó az info(kukac)marketingdns.hu címen kérheti adatai törlését.

Amennyiben az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közölnie kell az elutasítás ténybeli és jogi indokait, továbbá tájékoztatni köteles a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetőségéről. 

 • Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • törvényben meghatározott egyéb esetben

Vállalkozó – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságának kérdésében döntést hoz, melyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelő tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetőleg az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó a döntés közlésétől, illetőleg az adatkezelő rendelkezésére álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A Vállalkozó az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 • Jogorvoslat a NAIH-nál

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a Felhasználó jogorvoslatért, ha jogainak megsértését vélelmezi.

Név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:         1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:           http://www.naih.hu

 • Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén, továbbá a c) alpontban ismertetett esetben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés jogszabálynak történő megfelelését a Vállalkozónak, mint adatkezelőnek kell bizonyítania.

 • Kártérítés

A Vállalkozó, mint adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, valamint ha ugyanezen magatartásával a Felhasználó személyiségi jogait sérti, a Felhasználó sérelemdíjat követelhet.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8.     Alkalmazandó jog

A http://marketingdns.hu weboldalra feltöltött személyes adatok gyűjtése, kezelése, tárolása és feldolgozása a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a Felhasználó védelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • A 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155 § (4) bekezdés
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) és az ezt módosító 2015. évi CLXXXVI törvény 168. §
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • A 2015. október 1-én életbe lépett EU rendelet a cookie-k használatáról
 • Az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.